PSYKOLOG
 

Luc Tan Le                                                                                                                        Tore-Erik Kühl Jensen
Cand. Psych                                                                                                                                                                    Cand. Psych
Mob: 29364474 - Kontor: 73767252                                                                                                                                 Mob: 40485380          
Mail: [email protected]                                                                                                                                                      M
ail: tkjen@aabenraa.dk

Luc betjener skolens specialcenter mens Tore-Erik betjener Kongehøjskolens almen klasser.

Kontor Tøndervej: lokale D313 (kontorgangen)

Kontor Droning Margrethesvej: Lokale 616 (Administrationsbygningen)      

PPR (pædagogisk psykologisk rådgivning) er en afdeling af Børn og Skole i Aabenraa kommune. Her er der ansat psykologer, tale/hørelærere og forskellige konsulenter der alle har til opgave at bistå skoler og dagtilbud med råd og vejledning eller udredninger, når der er brug for at justere pædagogikken i forhold til børn med særlige behov. Det betyder, at PPR er den faglige instans børn, forældre og fagfolk kan henvende sig til, når et barn har indlæringsvanskeligheder eller problemer med tilpasning og trivsel i skoler og dagtilbud.

PPR´s arbejdsområde relaterer sig primært til lovgivningen om specialundervisning og specialpædagogisk bistand. PPR´s ydelser og samarbejde retter sig mod alle afdelinger og institutioner i Børn og Skole.

Hovedopgaver:

  • Pædagogisk, psykologisk rådgivning, vejledning, undervisning og korterevarende behandling ift. 0-18 årige børn og unge
  • Børnefysioterapeutisk bistand til småbørn
  • Udvikling af den almene og den specialpædagogiske praksis
  • Udvikling af det tværfaglige samarbejde på børne- og ungeområdet
  • Organisatorisk og foranstaltningsmæssig rådgivning